> Experiències > Concurs de podcast – Contes del Món

Tornar al mapa

Concurs de podcast – Contes del Món

0
  educació intercultural, noves tecnologies, foment de la llengua catalana, acollida, tradició oral, conte radiofònic.

Organització/Grup

Associació COMSOC – Comunicació Social

Comunitat autònoma

Catalunya

Nom de l'Experiència Transformadora

Concurs de podcast – Contes del Món

Paraules clau

educació intercultural, noves tecnologies, foment de la llengua catalana, acollida, tradició oral, conte radiofònic.

Resum de l'Experiència

El Concurs de podcast – Contes del Món el vam estrenar el curs escolar 2009/10 i la propera edició ja serà la cinquena. És un certamen d'educació intercultural que de forma progressiva ha anat convidant a compartir cultura popular de tradició oral i a enregistrar-la en mp3 a comunitats educatives de Barcelona, Catalunya, Països Catalans i comunitats catalanes de l'exterior. Hores d'ara es poden escoltar a www.contesdelmon.org 500 contes creats per uns 5.000 joves.

El projecte neix de diverses observacions. Una inicial constata la diversitat cultural existent a la majoria d'escoles del país i que valorem positivament com a riquesa humana, una segona i relacionada amb la primera, que és la manca d'eines d'intercanvi i d'acollida cultural per a les persones nouvingudes, i una tercera, i com a conclusió proactiva que és la voluntat de facilitar l'aproximació de les famílies a les escoles i contribuir així a la cohesió social dels nostres barris.

El concurs preten ser una eina que possibiliti a partir de les TIC i a través del treball en grup (capacitat d'autocrítica i esforç) la promoció, en primer lloc, de valors com els de cooperació i solidaritat. En segon lloc, el coneixement significatiu de les realitats socials i culturals del món a partir de la tradició oral més propera. I per acabar, facilitar l'aprenentatge de les expressions oral, escrita i plàstica, en especial de l'ús social de la llengua catalana.

La convocatòria s'obre a inicis de curs i es tanca al març, a partir d'aleshores un jurat tria entre tots els contes participants els 50 semifinalistes, i és la votació popular la que determina els 24 contes que formen part dels llibres i discs que publiquem anualment. El resultat de la votació es publica el 23 d'abril i el llibre i disc s'envia al setembre a les comunitats educatives participants.

Fins a la darrera edició la iniciativa s'ha dirigit a les comunitats educatives de Primària i Secundària dels Països Catalans i de les comunitats catalanes a l'exterior. En la propera i cinquena edició obrirem la convocatòria als adults.

La motivació a la participació s'ha lograt de diferents maneres, en destaquem algunes. A l'aula la mainada gairebé sempre està motivada a treballar usant les noves tecnologies de la comunicació i en el nostre cas s'animen per convertir l'espai educatiu en una emissora de ràdio i enregistrar els contes en mp3. A més, la possibilitat de poder escoltar els contes participants a la web, al llibre i disc, a ràdios amigues, i a espectacles d'animació acaben d'estimular la participació al veure com el treball escolar transcendeix en un espai més públic.

Procès de l'Experiència

Com hem esmentat anteriorment, el projecte constata la necessitat de crear eines d'intercanvi cultural, promoure una educació intercultural i valors humans, i facilitar l'aproximació de les famílies a les escoles a través de la tradició oral.

Abans de posar-se a treballar vam fer un diagnòstic que ens va permetre observar mancances i potencialitats de la realitat socioeducativa a la què ens adreçàvem. El Pla d'acció el fem anualment, i en aquest es preveuen en línies generals les diferents etapes d'inscripció, participació, resolució dels contes finalistes, publicació i enviament del llibre i disc.

La metodologia que emprem és participativa, activa, socio-crítica, i inclusiva.

Actor@s/Agents

Des d'un bon inici i fins a l'actualitat vam treballar i treballem en xarxa, doncs és l'èxit de la nostra iniciativa. Les escoles i instituts són la clau de la iniciativa doncs són elles les fonts de contes, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i Escola Valenciana col·laboren amb la difusió del concurs, animadors de l'AMAPEI amb l'amenització de l'espectacle, diverses ràdios amigues emeten periòdicament els contes, Iwith.org ens proporciona la plataforma web, Musicalliure.cat ens recomana música sota llicència Creative Commons per a inserir-la a les històries, El Tinter amb la impressió i disseny del llibre, Ràdio 4 amb la masterització del disc, Abacus i altres llibreries amb la venta del material, i diversos municipis celebrant Diades dels Contes del Món a les places i biblioteques.

Recursos

El motor de les nostres activitats s'han produit per ganes de fer-ho, és a dir, a partir de l'activisme. Sempre han estat tres les persones que han dinamitzat el Concurs dels Contesdelmon.org des de l'Ass. COMSOC, desenvolupant diferents tasques. En l'actualitat hi ha una coordinadora i dos persones de suport en temes d'animació i educació, entre d'altres aspectes.

Les dues primeres convocatòries del concurs van comptar amb el suport de subvencions públiques i a partir de la tercera edició des del propi col·lectiu vam passar a autogestionar la iniciativa. Aquest pas va suposar crear una quota de participació de 50 euros per a les escoles participants i potenciar la diversificació dels ingressos privats via venta del llibre-disc, conctractació d'espectacles i tallers.

Transformació

El concurs de contes és transformador principalment per quatre motius:

a) Perquè facilita una visió i un ús alternatiu de les noves tecnologies de la comunicació, allunyades del pur entreteniment i enfocat a aprendre de forma divertida, activa, socio-crítica, i inclusiva.

b) Perquè promou la vitalitat de la cultura popular de tradició oral, la importància de la paraula, com a transmissora d'experiències i coneixements, enfront el consum i la creació massiva d'audiovisuals.

c) Perquè permet acollir culturalment a les escolars nouvingudes i a les seves famílies, que al mateix temps que aprenen o milloren el seu domini de la llengua catalana comparteixen contes de la seva terra d'origen.

d) Perquè permet als joves i docents autòctons posar-se a la pell dels companys que provenen d'altres indrets, i passar a ser ells els què no saben sobre les costums i altres elements característics del poble originari dels seus col·legues.

El concurs ha estimulat a més de compartir contes, a intercanviar cuines, balls, i altres costums. Diverses AMPES de les escoles s'han bolcat amb la iniciativa i han estat elles motor de participació.

Veiem que el Concurs de podcast – Contes del Món té potencialitats per expandir-se territorialment més encara i convidar, a més de les comunitats educatives d'arreu del món de parla catalana, a pobles que xerren altres llengües.

Altres aspectes

La iniciativa, com ha quedat palès en les línies anteriors, és essencialment intercultural, i els contes tracten temes diversos que abraçen realitats en defensa de la natura i dels drets humans, sobre la cura de l'aigua i la terra, i sobre relacions personals d'opressió i de tot tipus. En la convocatòria del concurs vam convidar especialmet a tractar temes de comerç just a través dels contes i hi ha unes quantes històries que parlen sobre el tema.

Aprenentatges i potencialitats

El procés de creació dels contes és el millor que té la iniciativa, més enllà dels fruits. Ara bé, de fruits també n'hi ha de ben interessants. Els resultats sonors de tots els participants es poden escoltar a www.contesdelmon.org, i 24 d'ells a més es poden escoltar, llegir i veure al llibre-disc. Aquesta publicació ens permet recopilar els àudios, els textos i els dibuixos, a més d'entrar més a fons en el procés de creació gràcies al recollir també una fitxa de cada conte feta pels propis autors. El llibre-disc és la millor eina que fins ara tenim per recollir el treball realitzat i compartir els aprenentatges amb les comunitats educatives participants i les què ho poden ser.

Avaluació

Al comptar amb subvencions públiques per editar el primer i el segon llibre-disc vam enviar un grapat d'exemplars a diverses biblioteques de les comarques catalanes per tal que com a publicació que recull cultura popular estigui a l'abast de tothom que així ho desitgi. Aquest entrega del material a partir de la tercera edició no l'hem poguda realitzar al haver d'assumir el repte d'autogestionar la publicació i la iniciativa en la seva globalitat. Aquest és el major conflicte que hem tingut, doncs la nostra voluntat és que el material reverteixi en un bé comú i que estigui a l'abast popular.

Al llarg d'aquests quatre anys de concurs hem estat coherents amb els objectius i activitats del concurs i hem mirat de millorar aspectes d'acompanyament i tramesa per tal d'anar polint la relació virtual amb les escoles participants. Una millora substancial, fruit de no comptar amb el suport de subvencions públiques, ha estat l'augment del període de participació a partir de la tercera edició del concurs. Doncs les subvencions ens obligaven a acabar el concurs al desembre i ara ho podem fer al març, tenint les participants un trimestre més per poder treballar.

Hores d'ara estem redefinint els objectius quantificables de: inscripcions de participants, venta del llibre-disc, contractació d'espectacles i tallers.

L'avaluació és mensual, tot i que cada any avaluem d'una forma més rigorosa el procés i els resultats del concurs. A partir d'aquesta, i dels propòsits de l'Ass. COMSOC, hem modificat algunes estratègies d'acció.