> Experiències > CONEIX ELS TEUS DRETS

Tornar al mapa

CONEIX ELS TEUS DRETS

0
  drets infants, transformació, educació per al desenvolupament.

Organització/Grup

INTERVIDA

Comunitat autònoma

Catalunya

Nom de l'Experiència Transformadora

CONEIX ELS TEUS DRETS

Paraules clau

drets infants, transformació, educació per al desenvolupament.

Resum de l'Experiència

El projecte “Coneix els teus drets” és un projecte plurianual iniciat el curs 2012-13 en 20 centres de primària i secundària de Catalunya, Galícia, Madrid, Andalusia i País Valencià. L’objectiu és promoure a tota la comunitat educativa (nens/es, professorat i famílies ) el coneixement i la pràctica dels Drets dels Infants per tal de crear una ciutadania informada, crítica i activa amb la transformació social.
Per tal d’aconseguir-ho vam realitzar les següents activitats:
- Difusió de la comprensió sobre els drets dels infants i la seva situació de vulneració a tot el personal de l’escola.
- Formació a professorat sobre els Drets dels Infants i la seva incorporació a l’escola.
- Formació a famílies sobre la seva corresponsabilitat en l’enfocament de Drets.
- Realització d’activitats d’aprenentatge basades en els 4 principis rectors de la Convenció: supervivència i desenvolupament, protecció i no-discriminació, interès superior dels infants i participació.
- Promoció i acompanyament en una activitat participativa de transformació, proposada pels infants.

Procès de l'Experiència

Aquesta experiència s’engloba dins un pla estratègic que senyala l’educació com una de les línies fonamentals per tal de contribuir a reforçar el concepte de ciutadania activa, basada en el respecte i la promoció de la dignitat humana, i una consciència social crítica i compromesa per poder generar dinàmiques transformadores de les injustícies locals i globals.
Partim d’una metodologia coherent amb els objectius del projecte, per tant, dinàmica, participativa i rellevant. Les metodologies en què ens fonamentem permeten comprendre, reflexionar i actuar mitjançant:
1. La participació, el diàleg i la interacció.
2. L’anàlisis de la complexitat de la realitat.
3. La creativitat i la imaginació.
4. L’aprenentatge mutu, individual i col.lectiu.
5. Aprenenetatge rellevant i signficatiu.
A partir d’aquestes metodologies es treballaven els 4 principis rectors de la Convenció (CDN): supervivencia i desenvolupament, protecció, interés superior dels infants i participació. El projecte, doncs, aquest curs s’ha tancat amb una activitat participativa que van posar en marxa els infants de diversos centres educatius.

Actor@s/Agents


En el projecte s’ha intentat involucrar a tota la comunitat educativa, fomentat la cooperació entre els diversos actors de l’àmbit educatiu: alumnes, professors i famílies. La nostra entitat els ha acompanyat en els processos d’aprenentatge-acció a la resta de la comunitat. Cada escola participant determinava els actors locals que involucraria en el procés (ajuntaments,altres entitats...),etc.
En la mesura del possible, hem fomentat el treball en xarxa intercanviant i posant en comú les experiències dels diversos centres educatius.

Recursos

Per poder realitzar el projecte s’ha comptat amb la participació social, voluntaris que prèvia formació han col•laborat a implementar el projecte. També hem comptat amb 7 tècnics d’educació per al desenvolupament.
El cost del projecte bàsicament ha estat de recursos de personal i desplaçaments, que han estat coberts per la nostra entitat. Les despeses realitzades en altres recursos materials han estat mínims.
D’altra banda, hem tingut activitats d’auto-finançament nascudes de la pròpia comunitat educativa. També explorem la possibilitat de, una vegada consolidat i assumit el projecte per part de la comunitat educativa, buscar altres vies de finançament.
Per tal de garantir una viabilitat en el futur, s’estan plantejant noves estratègies basades en menys intervencions per part de la nostra entitat, i que generin un efecte multiplicador (formació de formadors).

Transformació

En ser el primer curs que posem en marxa aquest projecte educatiu, ens hem proposat centrar-nos en els impactes transformadors a nivell molt local i molt proper als interessos dels nens/es i joves, i la comunitat educativa.
En aquest sentit, hem detectat algunes experiències de transformació en els centres i comunitats on hem treballat.
En alguns centres, el professorat ha descrit millores en el comportament i les actituds de l’alumnat, especialment en la resolució de conflictes (disminució de baralles i discussions a l’aula, en el pati i en algunes activitats extra-escolars...). Arrel de la proposta educativa d’Intervida, ha estat molts els centres que han posat en marxa iniciatives de sensibilització cap al propi centre, inclús capa ala comunitat en general. En alguns casos, aquestes iniciatives, s’han posat en marxa entre varis centres, implicant ajuntaments, empreses locals , AMPES i mitjans de comunicació...Per exemple, campanyes de sensibilització que jhan posat en marxa alumnes sobre el problema del matrimoni infantil... Tot això ha estat un reflex de un petit canvi de mentalitat de les persones participants en el projecte, que poc a poc han anat integrant que els problemes mundials estan relacionats entre sí, i que les nostres accions quotidianes (per simples i petites que semblin) poden tenir repercussions en la vida d’altres persones, a nivell global. Els centres també s’han interessat per les experiències socioeducatives dels països on treballem, per saber com es resolen determinats conflictes i problemes des d’una visió educativa.

Altres aspectes

El nostre projecte està relacionat amb els drets humans, i tot i que aprofundim en alguns aspectes més que d’altres, tenim en compte tots els aspectes que se’n deriven: sostenibilitat, no discriminació, gènere, interculturalitat...

Aprenentatges i potencialitats

Actualment, estem elaborant una memòria, on es recolliran els resultats (tant quantitatius com qualitatius), així com les activitats, en diversos dossiers.
Per tal de fer difusió de l’experiència, hem utilitzat les noves tecnologies pròpies de la nostra entitat, per tal que els participants (escoles) en fessin ús: web, xarxes socials (twitter, facebook...). Hem obert espais perquè els participants en l’experiència (escoles) en poguessin fer ús per difondre el projecte: bloc d’educació per al desenvolupament.
També n’hem fet difusió amb la publicació d’un article en la revista de la nostra entitat que fem arribar als nostres col•laboradors i a les escoles participants, i que es penja al web de la nostra entitat per a consulta lliure.

Avaluació

L’avaluació del projecte ens ha portat a revisar l’estratègia inicial plantejada, reduint el nombre d’intervencions, buscant l’efecte mutiplicador de l’aprenentatge i proporcionant estratègies i metodologies fomentades en la participació i la implicació més activa del professorat i les famílies.
Les avaluacions que hem realitzat amb l’alumnat han estat positives, i ens encaminarem a prendre en compte les seves propostes i suggeriments. Creiem que implicar-los tant en el procés d’elaboració com d’avaluació és esencial per al bon funcionament del projecte.