> Experiències > School to School

Tornar al mapa

School to School

0
  School to School (STS)

Organització/Grup

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Comunitat autònoma

Catalunya

Nom de l'Experiència Transformadora

School to School

Paraules clau

School to School (STS)

Resum de l'Experiència

El programa School to School consisteix en un intercanvi cultural i de tradicions entre una escola de l’Índia i una escola d’Espanya.
- A Espanya, aquest programa està dirigit, a centres educatius de primària interessats a realitzar amb el seu alumnat una reflexió crítica sobre les desigualtats, la pobresa i les relacions Nord-Sud, a través de la realitat sociocultural de l’Índia rural, on treballem.
- A l’Índia les escoles amb qui es realitza l’intercanvi són les escoles complementàries de la FVF, que tenen l’objectiu d’assegurar que els nens i nenes de les comunitats més desafavorides puguin seguir els seus estudis. L’alumnat hi assisteix 2 hores pel matí i 2 hores per la tarda, abans i després d’anar a les escoles públiques, per a reforçar així la seva preparació i fomentar la seva integració social.

La durada del programa és d’1 a 5 anys, en funció del curs escolar en què s’incorpori el grup al programa (donat que l’Educació Primària inclou 6 cursos). Recomanem una durada mínima d’almenys 3 anys.

Procès de l'Experiència

El programa “School to School” es va posar en funcionament, com una experiència pilot, durant el curs 2008-09. Aquell any, 14 escoles catalanes van participar en la iniciativa i a partir d'aquí, el programa s'ha anat expandint a la resta del territori espanyol. Des de llavors, el nombre d'escoles espanyoles que s'han sumat al projecte no ha parat de créixer, fins a arribar als 111 centres que hi ha participat al curs 2012-2013. Es preveu arribar a 150 centres al proper curs escolar.

Actor@s/Agents

Aquest programa està dirigit a alumnat i professorat d’educació primària d’Espanya i a alumnat i professorat del mateix nivell de les escoles de reforç de la FVF ubicades a l’Estat d’Andhra Pradesh, India. L’equip de la unitat de sensibilització de la FVF fa un acompanyament de les activitats als centres educatius. Per últim, també és agent participant al programa l’equip d’educació de la FVF a l’Índia.
Els centres educatius compten amb realitats culturals diferenciades i per aquest motiu apostem per la promoció de la interculturalitat i els valors solidaris, a través de propostes específiques, adaptades a cada cicle educatiu.
El professorat és per a la FVF un col•lectiu estratègic, és fonamental comptar-hi com agents de transformació i transmissió, no només de coneixements, sinó també de valors i actituds per a una convivència solidària i democràtica, que ens permeti anar avançant cap a una ciutadania global, activa i crítica. El treball amb el professorat és a través d’una metodologia de cascada de coneixements i d’informació, perquè el primer implicat és el professor o professora i posteriorment involucra la resta de la comunitat educativa a través de coneixement teòric i d’activitats que permetin entendre diferents contextos fent ús de la reflexió com a principal eina cognitiva.

Recursos

Per dur a terme el programa School to School ha calgut comptar amb tècnics i tècniques de la unitat de sensibilització. Gràcies al suport de l'Agència Espanyola de la Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) s'han millorat els continguts del programa i s'ha pogut engegar aquesta pàgina web on hi ha penjats tots els recursos: http://www.fundacionvicenteferrer.org/schooltoschool/

Transformació

Els objectius del programa “School to School” permeten que els nens i nenes tinguin accés a una realitat molt diferent a la seva. Així, s'aconsegueix fomentar una reflexió crítica entre l'alumnat i es pretén que els i les estudiants prenguin consciència de les desigualtats socials alhora que se'ls proporciona educació amb uns valors com la solidaritat, la justícia social i el respecte.

Altres aspectes

El programa busca que nens i nenes prenguin consciència de les desigualtats i aprenguin valors de solidaritat i de justícia social a través del temes tractats. Al llarg del programa es treballen cinc grans temes, a partir d’uns recursos didàctics específics, cadascun dels quals se’ls assignarà durant tot un curs escolar.
Els temes són els següents:

Primer any de participació
- Introducció a l’Índia rural i presentació de les dues escoles: Situació de l’Índia al mapa, on és l’escola, quants nens i nenes hi estudien, etc. En aquest apartat es treballaran aspectes clau com la importància de l’educació.

Anys successius:
- Diversitat cultural. Es reflexionaran aspectes com l’alimentació i la cuina típica, les diferències d’estil de vida entre Índia i Espanya, etc.
- Festes i tradicions. Es reflexionaran aspectes com la religió a través de les festivitats més representatives de cada cultura
- Entorn natural. Es reflexionaran aspectes sobre el respecte al medi ambient o la importància de preservar recursos naturals com l’aigua, la terra, etc.
- La família. Es reflexionarà entorn als diferents tipus de família, l’estructura familiar, rols i activitats que duu a terme cada membre de la família, etc.

TEMÀTIQUES TRANSVERSALS: interculturalitat, igualtat de gènere i drets humans

Aprenentatges i potencialitats

Aquest programa s’emmarca dins del Pla Estratègic de la FVF. Des de la Unitat de Sensibilització es pretenen impulsar processos que ens permetin:
 Promoure una consciencia crítica i un compromís social
 Canviar actituds, comportaments encaminats a una transformació social
 Implicar les persones a la missió de transformació de la FVF
 Mostrar la realitat de l’Índia
 Donar a conèixer la feina de desenvolupament integral de la FVF des d’un enfoc de drets i de justícia social
En aquest marc estratègic pretenem que el projecte contribueixi a generar un canvi en les actituds i comportaments dels nens i nenes per tal que siguin conscients que existeixen d’altres realitats i de la repercussió que tenen les nostres accions en la vida d’altres persones.

A través del programa School to School es pretén:
- Promoure la reflexió crítica entre el professorat i l’alumnat de Primària del territori espanyol, a través d’una proposta educativa que abordi les desigualtats, la pobresa i les relacions Nord-Sud, acostant una realitat concreta, la de l’Índia, des d’un enfocament de valors i justícia social.
- Potenciar i reforçar actituds i valors de solidaritat entre els alumnes, a través de l’acostament de dues realitats culturals diferents per a un enriquiment mutu.

Avaluació

- Sistema de seguiment i avaluació amb els centres educatius:
Una reunió anual presencial. Si és la primera vegada que el centro participa al programa STS aquesta reunió serà de presentació de la metodologia del programa i de planificació. Si el centre ja ha treballat el programa en edicions anteriors ens servirà per avaluar presencialment el desenvolupament del programa.
Seguiment trimestral del programa STS. Per tal de brindar un acompanyament al professorat implicat, trimestralment ens posarem en contacte amb el professor o professora que implementa el programa, a través del telèfon o e-mail, para tal de fer-ne una valoració.
A través d’enquestes al final del curs, es farà un balanç del grau de satisfacció amb el programa així com l’assoliment dels objectius plantejats.

- Sistema de seguiment i avaluació interna:
L’equip de sensibilització a Espanya implicat en aquest programa està format per 14 persones, encarregades d’impulsar les accions de sensibilització i educació a la seva zona. A nivell intern es realitzen dues reunions anuals amb l’equip de la unitat de sensibilització d’Espanya per realitzar una avaluació i seguiment del programa.
I dues reunions anuals amb l’equip d’educació a l’Índia per la planificació i l’avaluació del programa.